Ανοίξαμε και σας περιμένουμε

Ότι λέει ο τίτλος. Από Δευτέρα κανονικά τα Event ενώ αύριο Κυριακή είμαστε καλεσμένοι https://www.hellenic-milsim.community/t/joint-co-op-30-08/2902.

Για τα νέα μέλη από Δευτέρα γυρνάνε και οι @recruitment Officers.

8 Likes

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.